Wedstrijdreglement

Reglement wedstrijd Mooiste Boom 2017

Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Landelijk Vlaanderen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Wetstraat 81A en de Koepel van de Bosgroepen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Woodrow Wilsonplein 2 (hierna Organisator genoemd).

Artikel 2
De mooiste boom wedstrijd wordt georganiseerd in exclusief partnership met bvba Landmax, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 15.

Artikel 3
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen enkele correspondentie (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken) gevoerd. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 4
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd of een deel
ervan zou worden gewijzigd, uitgesteld, ingekort of geannuleerd wegens overmacht en/of om
redenen buiten haar wil.

Artikel 5
De wedstrijd staat open voor alle personen die een bos als eigendom hebben op Vlaams grondgebied, met uitzondering van de personeelsleden van Landelijke Vlaanderen, personeelsleden van de Koepel van de Bosgroepen alsook de personeelsleden van bvba Landmax. Enkel bomen in een bos komen in aanmerking voor de wedstrijd. Geen alleenstaande bomen of bomen in een park.

Artikel 6
Druk-, spel-, zet- en/of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor schadevergoeding en/of welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

Hoofdstuk 2: Bijzondere deelnemingsvoorwaarden wedstrijd

Artikel 7
De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Laattijdige antwoorden of inzendingen kunnen door de organisator geweigerd worden.

Artikel 8
Tenzij anders vermeld, kan per bosperceel slechts één persoon aanspraak maken op een prijs. Als er sprake is van meerdere deelnames per bosperceel, houdt de organisator het recht om slechts 1 boom uit dit perceel te weerhouden.

Artikel 9
In het geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht om, na een schriftelijke aanmaning, de betrokken deelnemer en zijn inwonende gezinsleden uit te sluiten van de onderhavige wedstrijd en van verdere deelname aan andere wedstrijden gehouden door de organisator.

Artikel 10
Met zijn/haar deelname aanvaardt de deelnemer automatisch het wedstrijdreglement evenals elke andere beslissing die de organisator zou moeten nemen. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam, gemeente en foto op de website(s) en in andere media van de organisator of in andere externe media verschijnen.

Artikel 11
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisator de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 12
De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een databestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien en eventuele correcties aan te brengen.

Hoofdstuk 2.1: Deelname via de website

Artikel 13
Deelnemen kan via de website(s) door het e-formulier correct en volledig in te vullen. De e-formulieren die slechts gedeeltelijk of niet correct zijn ingevuld, worden uitgesloten van deelname aan onderhavige wedstrijd.

Artikel 14
Een e-mailadres, telefoonnummer en, plaatsbepaling Bos zijn noodzakelijk. De deelnemer is enkel zeker van deelname op het moment dat hij/zij een bevestiging per e-mail krijgt.

Artikel 15
Deelname is pas geldig als er minimaal 1 foto geupload wordt via de website www.mooisteboom.be. Meerdere foto's uit diverse windrichtingen is aan te bevelen.

Artikel 16
Deelnemen kan tot en met 15 augustus 2017. Eventuele latere inzendingen kunnen geweigerd worden door de organisatie.

Hoofdstuk 3: Bepalen van de kandidaat winnaars in shortlist

Artikel 17
De kandidaat winnaars worden geselecteerd uit de correct ingevulde en ingestuurde e-formulieren. De selectie van de kandidaat winnaars voor de shortlist gebeurd door de wedstrijdjury. Shortlist wordt bekend gemaakt eind augustus 2017.

Artikel 18
Deelnemers kunnen bezoek krijgen van de wedstrijdjury om zich ter plaatse meer informatie op te doen over de boom en de standplaats.

Artikel 19
De wedstrijdjury is evenredig samengesteld uit vertegenwoordigers van Landelijk Vlaanderen, Koepel van de Vlaamse Bosgroepen en bvba Landmax. De voorzitter van de jury zal niet behoren tot één van de drie betrokken partijen.

Hoofdstuk 4: Winnaar Mooiste boom 2017

Artikel 20
Vanaf eind augustus 2017 begint de stemronde die publiek toegankelijk is. Op de website mooisteboom.be kan men zijn of haar keuze aan duiden om zo te komen tot de uiteindelijke winnaar. De publieke stemming is open tot eind september 2017.

Artikel 21
Publieke stemming telt voor 50 % van de stemmen. De andere 50 % van de stemmen worden uitgebracht door de wedstrijdjury.

Artikel 22
Eventueel misbruik in het elektronisch stemgedrag kan leiden tot schrapping van de uitgebrachte stemmen.

Hoofdstuk 5: Prijzen

Artikel 23
Hoofdprijs : De winnaar van de Mooiste Boom 2017 mag bij boomkwekerij Ebben in Cuijk, Nederland een nieuwe boom ter waarde van 1500 euro uitkiezen.

Artikel 24
Alle andere genomineerden krijgen een mooie gedenkplaat aan hun deelname bij de wedstrijd Mooiste Boom 2017.

Artikel 25
De hoofdprijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.